Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
8-388-45-22187

649440, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Космонавтов, д.84

Версия для слабовидящих

БУЗ РА «Онгудайская районная больница»

Рекомендации

23

Понедельник,  6  Февраль  2017

Аjару!

Кош-Агаш аймакта jаткандарга ла айылчыларга
Кош-Агаш аймактыҥ ар-бÿткенинде – тÿрген jугужар оору – чума!

      Чума – ол уур оору, jугужып таркаар. Кижиниҥ текши эди-каны, бези, öкпöзи, ичи-бууры да оорыыр. Оорыган кижи божой берердеҥ маат jок.
      Чума тарбаандардаҥ, öркöлöрдöҥ, чöлдиҥ чычкандарынаҥ, айылдыҥ jанында jÿрер чычкандардаҥ ла кÿжÿлдердеҥ jугужар аргалу. Бу jугуш оору адалган jерлик тындулардыҥ бийдиле таркаар. Малдаҥ чумала тööлöр, айылдагы кискелер оорыыр.
     Тарбаанды сойгондо, тарбаанныҥ ла öрöкöниҥ бийдине тиштетсе, оору кижиниҥ чилекейи, кускузы, чÿжи, богы ла каны ажыра чума jугужат.
      Jугушкан кийнинде толу ла частыҥ (кезикте 6 кÿнге jетире) туркунына кижи оорый берер.
Чуманыҥ эҥ таркаган бÿдÿмдери: бубонная, септическая ла лёгочная.
     Бубонный чума болзо кижиниҥ бестери чочыыр – колтыгында, чамыжында ла jаагында.
     Лёгочный (öкпöдö) чума болзо кижиниҥ кöкси оорыыр, jöдÿлдезе канду, кöбÿктÿ чемет-чилекей чыгар.
     Септический чума болзо кижи тоолу ла öйдöҥ божой берер.
     Чума ооруныҥ кажы ла бÿдÿминиҥ башталганы тÿҥей: кенетийин эди-каны изип, 39 градус ла оноҥ до бийик болор, эм ичсе болушпас, тыҥ бажы оорыыр, jобоор, кузар.
     Оорыган кижиниҥ каны, чилекей-чимириги jугуш, анчадала лёгочный чумала оорыган болзо – бу кижинеҥ оруу кей ажыра jугужар.
     Чумадаҥ коруланатан эҥ ле быжу эп-арга – ол вакцинация, акча тöлöбöзинеҥ тургузылар укол. Бир jылдыҥ туркунына чумадаҥ корулаар.
     Чумадаҥ чеберленерге тарбаандабагар, jерлик оок аҥдардыҥ бийдине тиштетпегер. Чумадаҥ прививка тургузарынаҥ мойношпогор.
Кÿндÿлÿ jерлештер ле айылчылар – Слердиҥ су-кадыгар Слердиҥ колыгарда!

Возврат к списку